വിവരാവകാശ നിയമം

rti logo

വിവരാവകാശ നിയമം, 2005

An Act to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority, the constitution of a Central Information Commission and State Information Commissions and for matters connected therewith or incidental thereto.

ആർടിഐ നിയമം:

  വിഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുക

എല്ലാ ആർ ടി ഐ അപേക്ഷകളും അയയ്‌ക്കേണ്ട വിലാസം

ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ്
5 ാമത്തെ നില ,വികാസ് ഭവൻ,
തിരുവനതപുരം-695033


ആർടിഐ ഫോമുകൾ

ആർടിഐ അപേക്ഷ ഫോം
അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിയിലേക്കുള്ള അപ്പീൽ
സംസ്ഥാന വിവര കമ്മീഷനിലേക്കുള്ള അപ്പീൽ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്

താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജോലി വിതരണത്തെക്കുറിച്ചു അറിയുവാനായി