വിവരാവകാശം - ചിലവുകൾ
(FY-2022-23*)

ബജറ്റ് & ചിലവുകൾ (FY-2022-23*)
നമ്പർ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ബജറ്റ് ചിലവുകൾ