സാമൂഹ്യ നീതി

ക്ഷേമരാഷ്ട്രം എന്ന സങ്കല്പത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമൂഹത്തില്‍ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 1975 സെപ്റ്റംബര്‍ 9 മുതലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചത്. വയോജനങ്ങള്‍, അംഗപരിമിതര്‍ , ട്രാന്‍സ് ജെന്‍ഡര്‍ വ്യക്തികള്‍, മുന്‍തടവുകാര്‍, തടവുകാര്‍, സാമൂഹികമായി വേര്‍തിരിക്കപ്പെട്ടവര്‍, തുടങ്ങിയവര്‍ക്കുവേണ്ടി

സേവനങ്ങൾ  

അവാർഡുകൾ

എല്ലാം കാണുക

സഹായധനം

എല്ലാം കാണുക

സാമ്പത്തിക സഹായം

എല്ലാം കാണുക

ഔർ അസ്സോസിയേറ്റ്സ്