പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾശ്രീമതി. കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ

ബഹു. ആരോഗ്യമന്ത്രി & സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ്

ശ്രീ. ബിജു പ്രഭാകർ ഐഎഎസ്

സെക്രട്ടറി ടു ഗവൺമെൻറ് ,
സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ്

ശ്രീമതി. ഷീബ ജോർജ് ഐഎഎസ്

ഡയറക്ടർ
സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ്